matemàtiques 5è

 

UNITAT
ACTIVITATS GENERALS
1

Sistemes de numeració

pdi

Els números romans

Numeració romana

Treballam amb números

La numeració romana

Activitats de matemàtiques 5è

Prisma cálculo (càlcul mentalenglobant operacions, unitats de temps, diners, longitud, massa, superfície...)

Càlcul mental del 1 al 100 amb resolució de problemes

Activitats de càlcul mental per a primària

cálculo mental

Problemes variats (cicle superior)

Problemes de càlcul mental

Problemes del quinzet (de 1r a 6è)

Problemes de càlcul mental basat en el quinzet 1

Problemes de càlcul mental basat en el quinzet 2

Càlcul Mental

Operacions per al tercer cicle LIM

Simetries

Calcula, calculadora

Graelles matemàtiques (Paquet d'activitats sobre les operacions matemàtiques. S'hi treballen sumes, restes, multiplicacions i divisions mitjançant unes graelles que l'alumne ha d'anar omplint)

Bingo matemàtic (En el bingo matemàtic hi ha 90 "cartrons" amb problemes de:* fraccions* decimals* temps* longitud* pes* capacitat )

Pasatiempos matemáticos

Arrodoniment i estimació (Paquet d'activitats on es treballa l'arrodoniment i estimació de: quantitats (unitats, desenes, centenes, milers,... ) operacions (sumes, restes, multiplicacions, divisions,...), mesures de capacitat, mesures de massa, mesures de longitud, mesures de temps)

Encreuats (Paquet d'activitats de mots encreuats de nombres per tal de repassar algunes operacions i conceptes senzills i fer càlcul mental)

Activitats de matemàtiques del grup "Interface" Mesures de capacitat, Mesures de longitud, Mesures de massa, Introducció a les fraccions, Fraccions pròpies, impròpies, Equivalents i decimals, Operacions amb fraccions, Enters, Percentatges, Numeració romana, Superfícies, Divisibilitat i Potències.

Pasatiempos matemáticos 1

Sudoku

Edu365 Matemàtiques Primària

taules de multiplicar

multiplica sin parar

1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre

2

Suma, resta i multiplicació de nombres naturals

naturalsPDI_____ pdi-multiplicació

sumes ________ restes exercitar sumes__multiplicacions

addition 1 ,2, 3

subtration 1, 2, 3

multiplication

sumes, restes, multiplicacions

3

Divisió de nombres naturals

pdi

L'algoritme de la divisió

La divisió

La división __divisions (2i3 xifres)

4
Fraccions

Fraccions Fraccions2 _Fraccions3 +fraccions

Operacions amb fraccions __ fraccionador

Els números racionals: les fraccions

Fraccions, múltiples i divisors

fracció decimal ___las fracciones

5

Suma i resta de fraccions

pdi-operacions amb fraccions

Operacions amb fraccions
6

Nombres decimals

pdi

Identificando decimales
7

Fraccions decimals. Percentatges

pdi

fracció decimal i nombre decimal

passar a fraccions decimals

percentatges

8

Operacions amb nombres decimals

pdi

Suma decimals

Divisiones con decimales

Activitats de lògica matemàtica (pdi)
9

Angles

pdi

mesura angles

 

10

Figures planes

pdi ___ polígons (pdi)

classificació i elements dels polígons (pdi)

Geometria

Triangles

11

Longitud

pdi

Mesures usuals de longitud

Sistema mètric decimal

 

conversió
12
Capacitat i massa

la capacitat

Suma i resta de mesures de capacitat

13
Àrea de figures planes
perímetres
14
El temps i els doblers

Medir el tiempo

Euros

Eurobingo (activitats per a calcular amb euros)

Euros (Activitats per practicar amb la nova moneda europea)

€psilon, €psilon!

El euro (Paquet de 63 activitats sobre l'Euro i els països de l'Euro. L'aplicació conté 6 blocs diferents)

L'Euro, què és això?

jocs amb euros

15

Probabilitat i estadística

pdi

freqüència i probabilitat

atzar i probabilitat

grafic temperatur

interpreta gràfiques

interpreta gràfica

atzar i probabilitat

estadística(daus) ____ bolles

 
problemes 1
 
prova